Classes de Català i Castellà per a Estrangers

La nostra acadèmia d’idiomes a Barcelona ofereix un mètode d’ensenyament per aconseguir que l’alumne sigui capaç, en un període curt de temps poder començar a mantenir una conversa en castellà o català de forma fluïda, i a partir d’aquí anar perfeccionant les seves habilitats comunicatives.

Preparació de cursos DELE

Els diplomes d’espanyol DELE són títols oficials que atorga l’Institut Cervantes, en nom del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport d’Espanya, que acrediten el grau de competència i domini de l’idioma espanyol.
Els diplomes DELE estan reconeguts internacionalment, no solament entre institucions i autoritats educatives públiques i privades sinó també al món empresarial i entre cambres de comerç. Són una garantia oficial en l’avaluació i certificació de la competència lingüístiques en espanyol.

Preparació de la prova CCSE

La prova de coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya (prova CCSE) és una prova d’examen elaborada per l’Institut Cervantes que avalua, per mitjà de diferents tasques, el coneixement de la Constitució i de la realitat social i cultural espanyoles. És un dels requisits establerts en les lleis per a la concessió de la nacionalitat espanyola per sefardíes originaris d’Espanya, i per a l’adquisició de la nacionalitat per a residents a Espanya, segons correspongui.