Learn2Wow Academy S.L. – www.learn2wow.com

L’ús d’aquest lloc web, www.learn2wow.com, implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), Learn2Wow Academy S.L., Responsable d’aquesta pàgina web, posa a la disposició dels Usuaris la present informació, per a definir les seves Condicions d’Ús.

Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris d’aquesta web es desenvolupen en la pàgina de Política de Privacitat.

El present Avís Legal regula l’ús del lloc web www.learn2wow.com sent el seu titular Learn2Wow Academy S.L. amb CIF B10990315.

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: Learn2Wow Academy S.L.
 • C.I.F.: B10990315
 • Correu electrònic: info@learn2wow.com
 • Adreça: Ronda Guinardó, 132-138 08041 Barcelona
 • Telèfon: 935182634

Identificació Delegat Protecció de Dades

 • Delegat Protecció Dades: Francisco Burgos Rubiales
 • Correu Electrònic: fburgos@audiconsecurity.com
 • Telèfon: 630835824
 • https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infosede/consultadpd.jsf

Learn2Wow Academy S.L. està constituïda en relació a la protecció de dades d’acord amb els requisits de la legislació vigent:

 • Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.
 • Llei orgànica 3/2018 LOPD-*GDD de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.
 • Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i la Llei orgànica 3/2018, LOPD-*GDD, Learn2Wow Academy S.L., l’informa que, les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del nostre formulari de Contacte en la nostra pàgina web, es recolliran en les nostres bases de dades sent responsable Learn2Wow Academy S.L.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament en els termes i en les condicions previstes en la normativa legal vigent, dirigint-se per escrit a Learn2Wow Academy S.L. situada en Ronda Guinardó, 132-138, 08041, Barcelona ​​o si ho prefereix amb un e-mail a info@learn2wow.com.

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, Learn2Wow Academy S.L. ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l’anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

Learn2Wow Academy S.L. es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l’article 30.2 del RGPD.

Li preguem que comuniqui immediatament a Learn2Wow Academy S.L. qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeix que la informació i les dades personals recollits són exactes i veraços. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l’entitat o ofertes comercials d’altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de Learn2Wow Academy S.L. que pugui ser del seu interès. De conformitat amb el que es preveu en la normativa actual vigent, a emplenar qualsevol dels formularis que apareixen en la nostra pàgina web, dona el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractats, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a Learn2Wow Academy S.L. perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Learn2Wow Academy S.L. a la direcció abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i direcció.

Learn2Wow Academy S.L. es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i utilitzar-ho només per a les finalitats indicades.

Learn2Wow Academy S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Learn2Wow Academy S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Així mateix, l’informem que Learn2Wow Academy S.L. té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a la qual estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, per la qual cosa en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap mena de relació comercial, professional, ni cap mena de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, Learn2Wow Academy S.L., no es farà responsable del seu contingut en mancar de control sobre aquests.

L’usuari quan accedeix al lloc web, el fa pel seu propi compte i risc. Learn2Wow Academy S.L. no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol mal derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

Modificacions

Learn2Wow Academy S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Marques

En Learn2Wow Academy S.L. pot ser que s’esmentin de manera indirecta i a nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsable de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

Usuari i Règim de Responsabilitats

La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari d’aquesta. Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.learn2wow.com o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de manera expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Learn2Wow Academy S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per Learn2Wow Academy S.L. per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
 • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Learn2Wow Academy S.L. contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, quedant Learn2Wow Academy S.L. facultat per a denegar o retirar l’accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per a Internet, s’hauran d’establir en els seus ordenadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

Propietat Intel·lectual, Normativa i Fòrum

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de Learn2Wow Academy S.L. o si és el cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com els inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit d’aquest.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a Learn2Wow Academy S.L. i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas Learn2Wow Academy S.L. compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests. Learn2Wow Academy S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat de prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per aquest.

L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials. Learn2Wow Academy S.L. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li correspondran en el caos d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Learn2Wow Academy S.L. per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest Avís Legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre’ls.

Learn2Wow Academy S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Learn2Wow Academy S.L. té el seu domicili a Barcelona, Espanya.

Les dades de caràcter personal que ens has facilitat de manera voluntària seran incorporats a un fitxer del qual és titular Learn2Wow Academy S.L. que s’utilitzarà per a gestionar la teva subscripció al nostre butlletí a través del que et mantindrem informat dels productes, novetats, sortejos, serveis, esdeveniments i promocions de Learn2Wow Academy S.L., domicili en Ronda Guinardó, 132-138, 08041, Barcelona i e-mail info@learn2wow.com, així com la gestió de la seva inscripció i participació en sortejos, concursos o esdeveniments que sol·liciti participar.

Subscripcions al butlletí de notícies

Només podran prestar el seu consentiment persones majors de 16 anys.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la seva supressió o arrebossat el seu consentiment l’interessat.

La base legal per al tractament de les seves dades per a la finalitat de poder informar-lo per via electrònica sobre els productes, novetats, sortejos, serveis, esdeveniments i promocions de Learn2Wow Academy S.L. així com la gestió de la seva inscripció i participació a sortejos, concursos o esdeveniments que sol·liciti, és l’aportació del consentiment. El consentiment serà vàlid fins que decideixi revocar-lo.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Learn2Wow Academy S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Com a responsable del fitxer, l’empresa es compromet a respectar la confidencialitat de la teva informació de caràcter personal. Per a exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició hauràs de remetre una comunicació des del compte de correu electrònic que vas utilitzar per a tramitar l’alta a info@learn2wow.com amb l’assumpte BAIXA. Tramitar la subscripció al butlletí presumirà el teu consentiment per a tractar les dades en els termes indicats.

En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament els conservarem bloquejats en compliment d’obligacions legals.

Serveis de Contractació per Internet

Certs continguts de la website de Learn2Wow Academy S.L. contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per Learn2Wow Academy S.L.

Informació bàsica

Responsable del tractament: Learn2Wow Academy S.L.

Finalitat del tractament: gestionar les consultes dels usuaris i atendre les sol·licituds.
Base legal per al tractament: el consentiment atorgat amb l’acceptació de la present Política de Protecció de dades.

Destinataris de les dades: no seran comunicats a terceres persones excepte per obligació legal.

Drets: per a exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament reconeguts per la normativa, pot enviar un correu a info@learn2wow.com.

Per a més informació sobre aquest tractament i com exercir els seus drets pot consultar la nostra política completa de protecció de dades en: https://www.learn2wow.com.

Crèdits del website

Learn2Wow Academy S.L.

© Dret de propietat i copyright

Learn2Wow Academy S.L.

B10990315

info@learn2wow.com

Ronda Guinardó, 132-138

08041 Barcelona

Tel. 935182634